Dobranyi & Hegyi Foundation
(former Ildiko Dobranyi Foundation)

 
Tricolor
 
Ibolya Hegyi: Tricolor
1988
(57x68cm)