Dobranyi & Hegyi Foundation
(former Ildiko Dobranyi Foundation)

 
Galaxis Rozetta
 
Ibolya Hegyi: Galaxy I.
1994
(110x110cm)