Dobranyi & Hegyi Foundation
(former Ildiko Dobranyi Foundation)

 
Cat
 
Ibolya Hegyi: Cat
1983
(23,5x27cm)