Ildiko Dobranyi Foundation
 
Exhibition of Ildiko Dobranyi in Esztergom
Ildiko Kontsek opening speech
 
Miklos Mojzer opening speech
 
Elsje Janssen opening speech
 
Peter Horn opening speech
 
Opening ceremony